โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
03 พ.ค. 59 แจกเงินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
เรียน ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน
        ด้วยโรงเรียนบ้านนิคมวังหินดำเนินโครงการเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จะแจกเงินตามโครงการฯให้กับนักเรียนทุก
ระดับชั้น ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 เวลา 09.30 - 11.00 น. ขอให้ผู้ปกครองนักเรียนทุกคน มารับเงินโครงการฯตาม
วัน และเวลาดังกล่าว
จึงเรียนมาเพื่อทราบ
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ฝ่ายวิชาการ
16 พ.ค. 59 เริ่มต้นภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2559
09 มิ.ย. 59 วันเลือกตั้งสภานักเรียน
อาคารเอนกประสงค์
09 มิ.ย. 59 กิจกรรมไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2559
25 ก.ค. 59 ถึง 26 ก.ค. 59 กิจกรรมเข้าค่ายจริยธรรม
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน แต่งกายด้วยชุดสีขาว โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน ร่มกับ โรงเรียนสมสรร
03 ต.ค. 59 ถึง 04 ต.ค. 59 สอบปลายภาค ภาคเรียนที่ 1
ชุดนักเรียนเรียบร้อย ทรงผมเรียบร้อย
08 มี.ค. 60 นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 สอบ NT
ชุดนักเรียน เรียบร้อย
09 มี.ค. 60 ถึง 10 มี.ค. 60 สอบปลายปี ปีการศึกษา 2559
ชุดนักเรียน เรียบร้อย
02 พ.ค. 60 ประชุมผู้ปกครอง และแจกเงินเรียนฟรี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน / ชุดสุภาพ
11 พ.ค. 60 ถึง 13 พ.ค. 60 นักเรียนมาซื้ออุปกรณ์การเรียน
อาคารเอนกประสงค์ โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
15 พ.ค. 60 เปิดเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560
ชุดนักเรียนเรียบร้อย สะอาด สดชื่น
11 ก.ค. 60 ถึง 12 ก.ค. 60 โครงการเข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ประจำปีการศึกษา 2560
06 ก.ย. 60 ถึง 07 ก.ย. 60 ศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 67 ศูนย์เครือข่ายพุทธลีลาบางขัน
โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ / ชุดนักเรียนสะอาดสวยงาม