โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
  ชื่อสถานศึกษา   โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน     

              ที่ตั้ง                   ๑๖/๑   หมู่ที่ ๔ ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช     

              สังกัด                  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช เขต ๒   

                                      โทร      ๐๘๗ – ๘๘๕ – ๔๖๐๙  
email                 bannikomwanghin@gmail.com

              Facebook            facebook.com/bannikomwanghin

          เปิดสอน  ๓  ระดับ

              -  ระดับก่อนประถมศึกษา              เปิดชั้นอนุบาล  ๑   และอนุบาล ๒

              -  ระดับประถมศึกษา                             เปิดชั้น ประถมศึกษาปีที่ ๑ – ๖

              -  ระดับมัธยมศึกษา                      เปิดชั้น  มัธยมศึกษาปีที่  ๑ – ๓

               เนื้อที่   ๔๗    ไร่   ๒  งาน  ๘๑ ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ   มีเขตพื้นที่บริการ  ๕  หมู่บ้าน  ได้แก่ 

หมู่ที่  ๔,๕,๘  และ๑๐   ตำบลบ้านนิคม  และ  หมู่ที่  ๒  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช

 

          ประวัติโรงเรียนโดยย่อ

   โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน  ที่ตั้ง  หมู่ที่  ๔  ตำบลวังหิน  อำเภอบางขัน  จังหวัดนครศรีธรรมราช  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครศรีธรรมราช  เขต  ๒  ศูนย์เครือข่ายการศึกษาที่  ๙  พุทธลีลา  อำเภอบางขัน  เขตบริการของโรงเรียน  หมู่ที่  ๔,๕,๘  และ๑๐  ตำบลบ้านนิคม  การปกครององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม  สภาพภูมิศาสตร์เป็นที่ราบ  ขนาดพื้นที่  ๔๗    ไร่   ๒  งาน  ๘๑ ตารางวา  เป็นที่ดินติดต่อทุกแปลง  แหล่งน้ำในโรงเรียนมีประปาหมู่บ้านและโรงเรียนมีสระเก็บน้ำ  เปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลจนถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่  ๓  เป็นโรงเรียนขยายโอกาส  ซึ่งได้รับการอนุมัติเปิดในปี  ๒๕๓๔  โรงเรียนอยู่ในเขตบริหารของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคห้วยยอด  โรงเรียนมีไฟฟ้าใช้  มีอาคารเรียนทั้งหมด  ๔  หลัง  มีห้องปฏิบัติการทางภาษา  ห้องวิทยาศาสตร์  ห้องสมุด  และห้องดนตรีไทย  ห้องคอมพิวเตอร์