โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา

วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าหมาย อัตลักษณ์และเอกลักษณ์ของสถานศึกษา

วิสัยทัศน์

          โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน เป็นสถานศึกษาที่มีศักยภาพ ในการจัดการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง ผู้เรียนมีคุณธรรมจริยธรรม มีพลานามัยที่สมบูรณ์ มีคุณภาพตามหลักการมาตรฐานการศึกษา โดยมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐาน ตามความเชื่อที่ว่าทุกคนสามารถเรียนรู้และนำหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงไปใช้ในชีวิต ประจำวัน พัฒนาตนเองได้ตามศักยภาพพร้อมเข้าสู่ประตู่อาเซียน