โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย

พันธกิจ

          1.  ผู้เรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา

          2.  พัฒนาผู้เรียนให้มีทักษะด้านดนตรีกีฬา

          3.  พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม จริยธรรมสำนึกในความเป็นไทยและน้อมนำปรัชญา เศรษฐกิจพอเพียงเป็น
               แนวทางปฏิบัติที่เหมาะสมกับวัยพร้อมก้าวเข้าสู่ประตู่อาเซียน

          4.  จัดกระบวนการบริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ

               ส่งเสริมให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษา