โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
ทำเนียบผู้บริหาร
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรินารถ แววสง่า
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการ
ดำรงตำแหน่งเมื่อ : 2