โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
ปฐมวัย

นางอาภรณ์ พรหมยานนท์
ครู คศ.3
หัวหน้าปฐมวัย

นางวีระวรรณ หยงสตาร์
ครูผู้ช่วย