โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
เจ้าหน้าที่ธุรการ

นางสาวรจนา แสงพุ้ม
เจ้าหน้าที่ธุรการ