โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
กลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นางสมทรง เจริญฤทธิ์
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯสังคมศึกษาฯ

นายณัฐนันท์ เพ็งโคตร
ครู คศ.3

นางวิไลวรรณ รักดำ
ครู คศ.3