โรงเรียนบ้านนิคมวังหิน
16/1 หมู่ที่ 4 ถนนควนเมา-บ้านนิคม  ตำบลบ้านนิคม  อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช 80360
เบอร์โทรศัพท์ 075-845-365
คณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายสุพจน์ พลการ
ตำแหน่ง : ประธานคณะกรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายวิชิต บุญเชิด
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายอำนวย บุญนาโค
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมรงค์ คงนุกูล
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางอุบลรัตน์ รัตนบุรี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสุรัตน์ จันทร์หลี
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นายธรรมา โนนไธสง
ตำแหน่ง : กรรมการสถานศึกษา
ชื่อ-นามสกุล : นางสาวสิรินารถ แววสง่า
ตำแหน่ง : เลขานุการ
ตัวแทนจาก : ผู้อำนวยการโรงเรียน
เบอร์โทร :